Tahakkuk Şube Müdürlüğü

         GÖREV  VE  SORUMLULUKLAR

 • Başkanlığımız personelinin maaş ve sosyal haklarla ilgili ödemelerini yapmak, Personel Dairesi Başkanlığından maaşı ödenecek personelin özlük haklarıyla ilgili derece kademe, ek gösterge, özel hizmet puanı, yan ödeme puanı, kuruluş geliştirme ödeneği, üniversite ödeneği, rapor, unvan, aile yardımı, çocuk yardımı, asgari geçim indirimi,  bireysel emeklilik sigortası, yabancı dil puanı v.b. bilgileri say-2000 ve KBS programına işlemek,
 • Emekli kesenekleri primlerinin sistem üzerinden on-line olarak SGK' ya göndermek,
 • SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi iş ve işlemlerinin yerine getirildiğini kontrol etmek
 • Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ödemelerini yapmak.
 • Personellere yapılan yersiz ve fazla ödemelerde, ilgili kişiler borçlandırılarak fazla ödemenin tahsil edilmesini sağlamak.
 • Başkanlığımız personelinin özlük dosyalarını tutmak ve özlük işlemlerini yürütmek
 • Üniversitemize gönderilen posta, kargo vb. evrakların kabulü ile gelen evrak kaydının yapılması.
 • Daire Başkanlığımızdan giden evrakların kayda alınması,
 • Görev alanında bulunan işlemlerin dosyalanması ve fihriste alınması işlemlerini en geç haftalık olarak yapmak
 • Ay sonunda aylık fihrist ve icmallerin birleştirmesini yapmak, yapılan işlere ait istatistiki bilgileri düzenlemek.
 • Kendisine havale edilen evrakı veya teslim edilen ödeme dosyalarını hizmet envanterinde gösterilen süre içerisinde tamamlamak.
 • Telefon santraline ilişkin aylık kullanım detaylarına ilişkin dökümlerin e-posta ile birimlere gönderilmesini yapmak ve imzalanarak geri alınması süreçlerini takip etmek
 • Süreci tamamlanmış ödeme evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına imza karşılığı teslim etmek, iadeye konu olanları imza karşılığı teslim alarak amirine teslim etmek.
 • Başkanlığımıza görevlendirilenlerin Yurtiçi Sürekli/Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak.
 • Başkanlığımıza tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. gibi işlemlerin yapılması ve gerekli dokümanların tutulması, ilgili kuruluşlarla veya Rektörlük birimleri ile bütçe işlemleri konusunda istişarenin sağlanması,
 • Başkanlığımız bünyesinde yapılan ilan ödemelerini gerçekleştirmek. (Basın İlan Kurumu, Yerel Gazeteler, Ulusal Gazeteler, Kamu İhale Bülteni.) v.b.
 • Temizlik, Güvenlik, Akaryakıt, Servis hak ediş evraklarının hazırlanarak ödemeye bağlanması.
 • Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon faturalarının ödemeye bağlanması.
 • Her türlü mal ve hizmet alımlarında avans ve kredi açma işlemlerinin yapılarak ödemeye bağlanması.
 • Başkanlığımız genel yazışma iş ve işlemlerinin,  resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek
 • Daire Başkanlığımıza gelen ve giden evrakların, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına göre klasörleşmesini ve arşivlenmesini sağlamak ve kontrol etmek
 • Başkanlığımız genel yazışma iş ve işlemlerini resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik hükümlerine göre yürütmek.
 • Rektörlük Lojman Komisyonu sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • Üniversitemize ait lojmanların tahliye,tahsisi ile lojmanlara ilişkin kira, yakıt ve elektrik işlemlerini yürütmek.
 • Üniversitemize tahsisli taşınmazların kiralama işlemlerinin sözleşme öncesi ve sonrası işlemlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü yapmak, yerine getirilmesini sağlamak. Kiralanan taşınmazların, kira ödemelerinin takibini yapmak/yaptırmak.
        
           SORUMLU  PERSONELLER

        Şube Müdürü                     M. Hasan  GÜL                Görev ve Sorumlulukları

      

          Şef                           Abbas  EREKİNCİ               Görev ve Sorumlulukları

     Bilgisayar İşletmeni           Ceren   TEKİN                   Görev ve Sorumlulukları

      Bilgisayar İşletmeni          Nurettin     KARA              Görev ve Sorumlulukları

         Teknisyen                  MŞerif     ERYEŞİL              Görev ve Sorumlulukları


           LOJMAN  BİRİMİ

       Bilgisayar İşletmeni             M. Mustafa  İÇİN          Görev ve Sorumlulukları

              

            TAŞINIR  KAYIT  VE  KONTROL  BİRİMİ


        Tekniker              Refik   KURT             Görev ve Sorumlulukları

       

 

 

 

 

REFİK KURT
Güncelleme : 13.10.2022 13:31:05