Satın Alma Ve Kiralama Şube Müdürlüğü

          Müdürlüğümüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Merkez Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi işlemlerini yerine getirmektedir.

     GÖREV  VE  SORUMLULUKLAR

 • Üniversitemizin hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale işlemlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmesi,
 • İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü,
 • İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması,
 • İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması,
 •  İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi,
 • İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi,
 • İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması ve  sonuçlandırılması,
 • Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi,
 • Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin, alınan mala veya hizmete ait, yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve/veya hakediş raporu ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması,
 • Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve gerektiğinde yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi,
 • Harcama konusunda diğer birimlerden gelen yardım ve destek taleplerinin yerine getirilmesi, Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması,
 • Üniversitemizin yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat tertibindeki ödenek doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından ihale ve doğrudan temin yöntemiyle mal alımlarının gerçekleştirilmesi.

   SORUMLU  PERSONELLER

     Şube Müdür V.        Özkan   YILDIZ           Görev ve Sorumlulukları   Kor. ve Güv.  Memuru      Yılmaz  ERDAL         Görev ve Sorumlulukları               

  Bilgisayar  İşletmeni        Yusuf   AKDOĞAN     Görev ve Sorumlulukları

          

             
    
REFİK KURT
Güncelleme : 13.10.2022 13:30:56