Genel Bilgi

    Birimin Kuruluş Mevzuatı

     124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

    Yetki, Görev ve Sorumluluklar

   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; sorumluluğunda bulunanişleri Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekte olup, hizmet vefaaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere; mal ve hizmetlerin, kaliteli ve en uygun fiyatlarla satınalınması, kayıtlara geçirilmesi, depolanması, dağıtılması ile temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi, Daire Başkanlığımızın faaliyet alanını oluşturur.

“  Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir üniversite olmayı

”  kendi misyonu sayarak üniversitemizin hedefine ulaşmasında destek hizmetleri birimi olarak çalışmalarını çağın gereği hizmet odaklı, süratli, şeffaf, hesap verebilir, zamanında ve doğru olarak görevini yürütmektedir. Başkanlığımız Üniversitemize daha faza katma değer kazandırmak için, teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtabilen, Üniversite içerisinde bilgi ve beceri, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla elinde bulunan kaynakları en iyi kullanan ve verdiği hizmet (Satın alma, Tahakkuk, Bilimsel ve teknolojik Araştırmalar, Taşınır Kayıt Kontrol, Destek Hizmetleri Şubeleri) ile eğitim-öğretimdeki sürekliliği ve verimliliği artırıcı çalışmalara doğrudan yardımcı olan bir Başkanlık olarak stratejik plan hedeflerine ulaşmak gayreti içerisindedir.

     Görevlerimiz

   Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,

  1. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
  2. Üniversitenin ihtiyacı olan ve birimlerce talep edilen taşınır ve taşınmaz malların, araç, gereç ve hizmetlerin cari mevzuata göre satın alma, kiralama işlemlerini ile ihale işlem dosyalarını hazırlayarak ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
  3. Üniversitemiz kampusundaki binaların ısıtılması için kalorifer kazanlarında kullanılmak üzere yakacak almak (odun, kömür, ),
  4. Üniversitemiz hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı için ihale yapmak ve akaryakıt almak,
  5. Kampus içindeki binaların temizliğini sağlamak üzere temizlik ihalesi yapmak ve ihale neticesinde ihaleyi alan firmayla sözleşme imzalayarak temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
  6. Üniversitemiz güvenlik hizmetlerini sağlamak üzere güvenlik ihalesi yapmak ve ihale neticesinde ihaleyi alan firmayla sözleşme imzalayarak güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
  7. Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımları yapmak,
  8. Üniversitemizin elektrik ve Su faturalarını ödemek,
  9. Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere temizlik malzemeleri almak,
  10. Üniversitemiz birimlerinde çalışan personel için kıyafetler almak,
  11. Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemeleri almak,
  12. Posta gönderileri için pullar almak,
  13. İhale yöntemiyle alınan temizlik hizmet alımı ile güvenlik hizmet alımının her ay hak edişlerini düzenleyerek ödemelerini yapmak,
  14. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım alımları yapmak,
  15. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda makine ve teçhizat ile büro mobilya ve malzemeleri almak,
  16. Yangın tüplerinin dolumu ve testlerini yaptırmak,
  17. Hizmet araçlarının muayene, ruhsat, plaka masrafları ile zorunlu mali trafik sigortalarını yaptırmak,
  18. Hizmet araçlarının bakım ve onarımını yaptırmak,
  19. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.
  20. Şoförlerin görevlendirilmesi ve denetimlerini sağlamak,
  21. Sivil savunma işlerini yürütmek,
  22. Lojman tahliye ve tahsis işlemlerini yapmak,
  23. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının bütçesini hazırlamak.
  24. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

   Temel İlkeler

    İdari çalışmaların liyakat ve başarısına önem vermek

                Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak ,

               Etik anlayışa sahip olmak ,

                Kaynakları etkin kullanmak ,

               Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek ,

                Kurumsal iletişime açık olmak ,

                Teknolojik gelişmelere açık olmak ,

                Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek ,

    Değerlerimiz

                Uzman personel

                Sorumluluk bilinci

                Liderlik

                İş disiplini

               Girişimcilik

                Paylaşımcılık

                Katılımcılık

               Hesap verilebilirlik

               Fırsat eşitliği

                İş birliği

               Değişime açık

               Şeffaflık

               Veri ve bilgiye dayalı karar

  REFİK KURT
  Güncelleme : 13.10.2022 13:36:36