40000 Lt Motorin Alımı

 AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİİRT ÜNİVERSİTESİ

40000 LT MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/113265

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENI MAHALLE GÜRES CADDESI 1 56100 MERKEZ SİİRT MERKEZ/SİİRT

b) Telefon ve faks numarası

:

4842231918 - 4842231918

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@siirt.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

40.000 LT. MOTORİN 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akaryakıt İdarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey yapılacaktır. motorin YÜKLENİCİ' ye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE' nin belirteceği ve Üniversitenin kullanımında bulunan Çim Biçme makineleri, Jeneratör cihazları (yerinde yüklenici tarafından doldurulacaktır), Çapa Motorları, İş Makineleri ve araçların kullanım ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Akaryakıt İdarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey yapılacaktır. Motorin alımları, YÜKLENİCİ' ye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE' nin belirteceği ve Üniversitenin kullanımında bulunan Çim Biçme makineleri, Jeneratör cihazları (yerinde yüklenici tarafından doldurulacaktır), Çapa Motorları, İş Makineleri ve araçların kullanım ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi Akademik Yemekhanesi

b) Tarihi ve saati

:

26.09.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.
 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1.
 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3.
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış "Bayilik Lisansı"
b) Ana Dağıtım Şirketinden alınmış " Yetkili Satıcı Belgesi "


4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1.
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf (Kontrolü, muayenesi, analizi vb. gibi) YÜKLENİCİ 'ye aittir. Ayrıca taşıtlarımızda, alınan akaryakıttan dolayı meydana gelebilecek arızalardan firma sorumlu olacak ve arıza bedeli firmadan tahsil edilecektir. Akaryakıt alımına ilişkin ayrıntılı belge olarak YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ ye verilecek olup belgede araçların plakaları, markaları, modelleri, akaryakıtların alım tarihler, alım saati, alınan miktarı ve aracın akaryakıtı aldığı andaki kilometresi ile ayrıca iki akaryakıt alımı süresinde yapmış olduğu kilometre ile akaryakıt aldığı yer gösterilmelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 

6.
 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.
 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.
 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.
 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Siirt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.
 İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 

10.
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.
 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 

12.
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

MEHMET SAİT AKSU (0484) 212-1111 / 3457
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
12.9.2014